2015, Národný projekt Komunitné centrá

Dĺžka trvania projektu · 1.3.2015 - 31.10.2015

V roku 2015 sa Komunitné centrum Drahuškovo zapojilo do Národného projektu Komunitné centrá, cieľom ktorého bolo vytvoriť podmienky pre komunitnú prácu podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

V rámci tohto projektu prevádzkovateľ Komunitného centra zamestnával pracovníkov, ktorí zabezpečovali komunitnú prácu pre lokálnu komunitu ľudí v núdzi.

Prevádzkovateľ komunitného centra vykonáva odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC v rámci Národného projektu Komunitné centrá.

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 www.ia.gov.sk www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk

 

Operačný program Zamestnanosť a inklúzia