2014, Cez hudbu k vám - muzikoterapia v KC Drahuškovo

Dĺžka trvania projektu · 1.9.2014 - 31.12.2014


Na konci roka 2014 v mesiacoch september až december v Drahuškove prebiehal projekt pod názvom "Cez hudbu k vám - muzikoterapia pre autistov v KC Drahuškovo", ktorého zámerom bolo prostredníctvom hudby ako univerzálneho komunikačného prostriedku dosiahnuť aktívnu účasť na terapeutickom procese klientov komunitného centra, prelomiť barieru MY-ONI a nadviazať dlhodobú spoluprácu medzi občianskym združením Drahuška a my...o.z. a FS Krajanec.

Do projektu sa postupne zapojilo celkovo 8 mladých ľudí s autizmom. Všetci sa rôznou mierou fyzicky zúčastňovali na priebehu novovytvorenej aktivity, ktorá sa začala realizovať  v priestoroch zariadenia v pravidelných týždenných intervaloch. Klienti sa zapájali, každý podľa svojich možností do hudobno-pohybových hier, hudobných aktivít spojených s použitím hudobných nástrojov, tanečných aktivít a spevu.

Hravou formou sa učili vnímať tóny, ich intenzitu a výšku, rytmus a tiež časový priestor, ktorý sa dal s použitím melódie a dĺžky tónu do istej miery ohraničiť , rozdeliť na jednotlivé časové intervaly. Klienti sa učili pomenovať hudobné nástroje, vybrať si z hudobných nástrojov, spojiť si zvuk hudobných nástrojov s vlastným citovým rozpoložením a vhodne voleným hudobným nástrojom niektoré pocity i vyjadriť. Podporovali verbálne vyjadrovanie, učili sa koordinovať svoje pohyby a zosúladiť ich s rytmom hudby.

Okrem špeciálno-pedagogického prínosu mali muzikoterapeutické stretnutia i širší vplyv na samotné vzdelávanie sa v oblasti hudby a vzbudenie záujmu o hudbu. Z pohľadu odbúravania bariér medzi intaktnou populáciou a ľuďmi s postihnutím nadobudli stretnutia i ďalší rozmer, ktorý i takýmto malým krokom dopomáha k vzájomnému spoznávaniu sa a integrácii postihnutých do väčšieho spoločenského celku.

Tento projekt podporila:

Muzikoterapia
Foto_cez-hudbu-k-vam---muzikoterapia-pre-autistov-v-kc-drahuskovo_2_40_46910.jpg
Foto_cez-hudbu-k-vam---muzikoterapia-pre-autistov-v-kc-drahuskovo_4_8_95234.jpg
Foto_cez-hudbu-k-vam---muzikoterapia-pre-autistov-v-kc-drahuskovo_4_15_74047.jpg
Foto_cez-hudbu-k-vam---muzikoterapia-pre-autistov-v-kc-drahuskovo_4_23_94179.jpg